Köp biljett

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Nedan Integritetspolicy gäller för First Camp Sverige AB (556618-9873) och våra koncernbolag, som nedan kallas gemensamt för First Camp, Vi, Våra eller Oss. Sunne Sommarland ägs av First Camp Sverige AB. Vår Integritetspolicy förklarar hur vi använder oss av personlig information som vi samlar in om dig när du använder en av våra webbplatser, vår app, registrerar dig hos oss eller beställer våra tjänster eller produkter.

Har du frågor kring dataskydd och integritet kan du maila oss på GDPR@firstcamp.se.

All behandling av personuppgifter sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”). First Camp behandlar endast dina personuppgifter i fall där det finns en laglig grund för behandlingen. Denna kan vara antingen för att fullgöra ett avtal med dig eller efter en intresseavvägning. Om vi begär ditt samtycke till behandling av personuppgifter kommer detta ske för ett specifikt ändamål. Samtycke kan när som helst återkallas och vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna under förutsättning att vi inte har en laglig skyldighet att göra det eller om det finns någon annan tillämplig laglig grund till fortsatt behandling.

När du använder First Camps tjänster (t ex vår mobilapplikation eller våra webbplatser) eller kontaktar oss godkänner du vår Integritetsspolicy och att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att First Camp använder digitala kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Läs igenom denna policy innan du använder våra tjänster.

  1. Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du gör ett köp. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna leverera våra tjänster och produkter till dig, informera dig om våra tjänster och erbjudanden och i övrigt utföra våra åtaganden mot dig. Vi använder också dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss eller för att vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt lag. Alla uppgifter vi samlar in eller du lämnar till oss används för de ändamål och med stöd av de legala grunder som framgår i denna Integritetspolicy.

Gör ett köp: När du gör ett köp samlar vi in ditt fullständiga namn, personnummer (frivilligt) kontaktuppgifter och i vilket land du bor. Denna information behandlas för att fullgöra vårt avtal med dig i syfte att leverera våra produkter, marknadsföra och informera om våra tjänster och erbjudanden, skapa en faktura och hantera eventuella returer eller garantianspråk. När syftet med behandlingen av personuppgifter är uppnått raderar vi den information som inte längre behövs. Om en del av informationen utgör del av bokföringsdata kommer den att lagras i 5 eller 7 år baserat på lagstiftning om hantering av bokföring.

Hantera betalningar och krediter: För hantering av betalningar med betalkort eller via kredit delar vi din information med en tredje part för att behandla betalningen eller ansökan om kredit. Denna information behandlas för att fullgöra vårt avtal med dig i syfte att genomföra betalning av våra produkter eller tjänster. Vi får endast en del av informationen tillbaka från tredje part och vi bearbetar endast denna information för att bekräfta betalning av produkten eller tjänsten du har beställt. All data som samlas in direkt av en tredje part, som en del av betalningen eller kreditarrangemanget, kontrolleras av tredje part. Personnumret som vi överför till tredje part lagrar vi bara fram tills dess att tjänsten eller produkten är levererad. Information om dina rättigheter när det gäller data som behandlas hos tredje part där tredje part är personuppgiftsansvarig finns i sekretesspolicyn hos tredje part. Innan du skickar data till tredje part via oss upplyser vi dig om vilken tredje part som är ansvarig för tjänsten du använder dig av och länkar till tredje parts sekretesspolicy.

First Camps digitala kanaler t ex webbsidan (inkl. www.sunnesommarland.se samt för dess webbshop https://sunne-sommarland.entryevent.se): När du använder First Camps webbsidor, app eller någon av våra andra digitala kanaler kan vi samla in uppgifter om:

·         Betalningsinformation: i form av bekräftelse på genomförd betalning (betalkortsdata lagras inte hos First Camp och behandlas endast av vår bank och leverantörer av betaltjänster i enlighet med de villkor för behandling av personuppgifter som gäller för dessa tjänster).

·         Boknings- och köphistorik: Detaljer om vilka bokningar eller köp du gjort av oss.

·         Information om hur du använder och interagerar med webbplatsen eller vår app till exempel hur du använder tjänsten, svarstider, nedladdningsfel, avbrutet köp etc.

·         Information om vilken enhet du använder, IP-adress, enhets-ID, operativsystem, skärmupplösning, etc.

Den legala grunden för denna behandling är samtycke eller intresseavvägning.

Kontakt med oss: när du kontaktar oss via telefon, webbsida, sociala medier, våra andra digitala kanaler eller direkt till vår personal med till exempel en förfrågan om våra produkter eller tjänster, återkopplar till ett besök vid någon av våra destinationer, eller för allmän information från oss eller någon annan fråga och du lämnar dina kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, postadress, e-postadress behandlar vi dessa uppgifter för att kunna hantera ditt ärende, kundservice och för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi behandlar de personuppgifter som vi har fått ta del av, som en del av ett kundtjänstärende för vårt berättigade intresse av att hålla god kundservice, uppföljning och återkoppling till dig länge som behövs för ovan syften.

Vi är registeransvariga för alla dina personuppgifter som vi inhämtar från dig förutom för data som tillhandahålls direkt till tredje part när du använder ett betalkort eller data som tillhandahålls till tredje part när du handlar på kredit. För frågor kring hur de behandlar dina uppgifter måste du kontakta den registeransvarige hos tredje part eller läsa tredje parts sekretesspolicy.

Uppgifter från andra källor: Vi kan komplettera informationen ovan med information från andra källor till exempel i samband med annonsering. Vi kan även inhämta information från betaltjänstleverantör när du gör ett köp på våra webbsidor, app eller våra andra digitala kanaler för att bekräfta betalning av beställda varor.

  1. Hur använder vi informationen som vi samlar in?

Vi samlar in information om dig för att hantera din beställning, ge dig en bra upplevelse under din vistelse hos oss och för att skicka dig email, sms eller annan elektronisk kommunikation med information om andra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

First Camp kommer inte att dela din information i marknadsföringssyfte med företag utanför First Camps företagsgrupp med undantag för delning i samband med marknadsföring via sociala medier. Vid behandling av din beställning kan vi komma att skicka dina uppgifter till, och även använda information från kreditupplysningsföretag, inlösare av kortbetalningar och företag som bekämpar bedrägerier. First Camp delar även dina personuppgifter med First Camps leverantörer av IT-tjänster som First Camp använder för drift av sina IT-system t ex leverantörer av lagring, drift och support. Dessa leverantörer är First Camps personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter enligt First Camps instruktioner enligt särskilt avtal. Uppgifter som samlats in via övervakningskameror lämnas endast ut till polis eller åklagare efter uttrycklig skriftlig begäran som ett led i utredning av brott eller brottsmisstanke.

3.       Andra webbplatser

First Camps tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster som är utanför vår kontroll och som inte omfattas av denna policy. Operatörerna av dessa webbplatser kan samla in information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med sin integritetspolicy, vilket kan skilja sig från vår. För frågor kring hur de behandlar dina uppgifter måste du kontakta den registeransvarige hos tredje part eller läsa tredje parts sekretesspolicy.

4.       Cookies

Se vår cookiepolicy.

  1. Hur lagrar och skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller åtkomst eller annan behandling som inte är förenlig med GDPR. Vi strävar efter att upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på vilken typ av personuppgifter vi behandlar. Detta innebär att skyddsnivån är högre för uppgifter relaterade till bokningar och finansiella transaktioner jämfört med enbart kontaktuppgifter för att administrera en mejllista.

Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver åtkomst till dessa för att fullgöra våra åtaganden. Leverantörer och andra som utför tjänster för vår räkning får tillgång till uppgifterna i den mån det behövs för deras uppdrag och under åtagande om sekretess i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att på ett säkert sätt förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när vi inte längre behöver dem. Vi lagrar bara din information så länge som med ges enligt tillämplig laglig grund för behandling och endast så länge de behövs för att leverera våra tjänster och fullgöra våra åtaganden, om uppgifterna inte måste behandlas längre tid i enlighet med lagar och förordningar eller för eventuella rättstvister och myndighetsutredningar i enlighet med våra inkassotjänster.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke behandlar vi uppgifterna endast till dess samtycke återkallas. Oavsett detta kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att under en definierad tid för att fullgöra lagliga skyldigheter och för att tillvara våra rättsliga intressen i en eventuell tvist.

6.       Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och våra personuppgiftsbiträden hanterar dina personuppgifter inom EU/EES med undantag för hantering av uppgifter i samband med marknadsföring via social media.

7.       Ändringar i vår Integritetspolicy

First Camp förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga till följd av ändrad behandling av personuppgifter, för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna webbsida.

 

8.       Sekretess

First Camp tillämpar rimliga medel för att skydda dina personuppgifter. First Camp kan dock inte hållas ansvarigt för någon förlust eller avslöjande av uppgifter eller förlust eller skador som uppstår på grund av överföringsfel, tredje parts obehöriga eller olagliga handling eller ditt beslut att avslöja dina personuppgifter.

9.       Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt GDPR. Du har rätt att begära:

–           tillträde till dina personuppgifter;

–           att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga rättas;

–           radering av personuppgifter

–           begränsa fortsatt behandling av dina personuppgifter;

–           motsätta dig behandling av dina personuppgifter

–           återkalla samtycke

–           dataportabilitet

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan skall du begära det skriftligen, kontaktuppgifter nedan, med uppgivande av namn, adress och e-postadress. First Camp kan komma att kräva att du verifierar din identitet t ex med bank-id eller annan identitetshandling.

First Camp kommer att behandla förfrågningar enligt ovan skyndsamt och vi kommer återkomma med svar inom 30 dagar från den dag vi mottog förfrågan.

Om vi inte bifaller din begäran, oavsett skäl, kan du kontakta Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

10.   Så här kontaktar du oss

Vänligen kontakta oss om du har frågor om vår Integritetspolicy eller information vi har om dig kontakta vår personuppgiftsansvarige via email: GDPR@firstcamp.se

Handlar ditt ärende om en uppdatering av kontaktuppgifter eller fråga om din vistelse vänligen kontakta vår kundtjänst för snabb och smidig service.

First Camp Data Privacy Office: Johan Armfelt

First Camp Sverige AB
Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 (0) 771-101 200

 

 

Senaste uppdatering av Integritetspolicy 20220510